BULLMASTIFFIEN TERVEYSKYSELYN YHTEENVETO

Bullmastiffien terveyskysely julkaistiin vuoden 2003 lopussa ja tähän yhteenvetoon on kerätty 07.11.2004 mennessä saapuneet vastaukset. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 82 kpl, joista 29 uroksia (35 %) ja 53 narttuja (65 %). Vastausten lukumäärän perusteella tulosten voidaan katsoa olevan selvästi suuntaa-antavia.

Terveyskyselyn kerääminen jatkuu edelleen. Jos et ole vielä ehtinyt vastata kyselyyn, voit tulostaa sen yhdistyksen internetsivuilta tai tilata allekirjoittaneelta. Kyselyä on tarkoitus päivittää tästä lähtien kerran vuodessa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa bullmastiffien terveystilannetta Suomessa. Tiedot ovat luottamuksellisia ja ne tulevat vain jalostustoimikunnan käyttöön.

 

Koirien syntymävuodet

Kyselyyn vastanneiden koirien syntymävuodet asettuivat välille 1987-2004. Eniten vastanneita löytyi ikäluokista 1999 (11 kpl) ja 2000 (12 kpl).

 

 

Kuolinsyyt ja ikä kuollessa Edesmenneiden koirien osalta vastauksia tuli 28 kpl. Keskimääräinen ikä kuollessa oli 6,5 vuotta. Nartuilla vuosia kertyi hieman enemmän sillä narttujen (20 kpl) keskimääräinen ikä kuollessa oli 6,9 v. Uroksilla (8 kpl) vastaavasti 5,3 v. Otos on kuitenkin etenkin urosten kohdalla aika pieni, joten sitä ei voida pitää kovin luotettavana arviona.


Ikäjakauma näkyy alla olevasta taulukosta, josta voidaan havaita, että eniten eli 7 koiraa oli kuollut vain 4-5 v:n ikäisenä. Ilahduttavan moni koira (6 kpl) oli kuitenkin elänyt yli 10 vuoden ikään.

 


 

Kuolinsyinä suurimmalla osalla (20 koiralla) oli jokin syöpä tai kasvaimet. Niihin menehtyneiden osuus vastauksista oli 71 %. Syöpätyypeistä luusyöpä (18 % kaikista) ja imusolmukesyöpä (25%) olivat yleisimpiä.

 

 

Jalostuskäyttö

Kyselyyn osallistuneista 20 narttua ja 9 urosta oli käytetty jalostukseen. Pentuja näillä 29 koiralla on yhteensä 305. Narttua kohden pentuja oli 8,45 ja urosta kohden 15,11.

 

Nartuista reilu kolmannes (18 kpl) oli steriloitu ennemmin tai myöhemmin, uroksista ainoastaan kaksi oli kastroitu. Narttujen steriloinnin syynä oli 67 %:ssa (12 kpl) tapauksista kohtutulehdus tai märkäkohtu. Narttuja oli myös kastroitu hormonihäiriöiden, vaikeiden valeraskausoireiden sekä munasarjakystan vuoksi.

 

Ruokinta

Yli puolet (52 %) näistä koirista syö sekä kuivamuonaa että kotiruokaa. Toiseksi suosituin ruokintatapa on kotiruoka, jolla ruokitaan 20% koirista. Pelkästään kuivamuonaa syö 16 % ja muuna ruokintatapana 6 %:lla kyselyn bullmastiffeista on Barf.


"Vakavin terveysongelma rodussamme on mielestäni?"

Kysyttäessä vakavinta terveysongelmaa, vastaukset osuivat aika lailla yksiin. Suurin osa (56%) vastaajista piti vakavimpana terveysongelmana bullmastiffeilla syöpää ja kasvaimia. Erilaiset luusto-ongelmat huolestuttivat monia, samoin allergiat. Mainittiin myös sydänviat, vatsalaukunkiertymät, korvavaivat sekä kohtutulehdukset.

 

"Tavallisin terveysongelma on mielestäni?"

Tavallisimpana terveysongelmana piti puolet vastaajista erilaisia iho-ongelmia, sekä allergioita. Yhdistelmää syöpä + iho-ongelmat +luustoviat piti tavallisimpana terveysongelmana rodullamme lähes toinen puoli vastaajista. Mainittiin myös anaalirauhasten täyttyminen sekä ristisiteiden repeäminen.

 

"Onko koirallasi todettu seuraavia terveyteen liittyviä ongelmia ja sairauksia?"

Bullmastiffien terveystilannetta kartoitettiin kyselyssä lomakkeilla, joissa oli 22 eri pääkohtaa liittyen erilaisiin elimistön sairauksiin. Jokaisesta oli kyselty myös yksityiskohtaisemmin eri "sairaustyypeistä" eli esimerkiksi luuston ollessa kyseessä sen erilaisista ongelmista.

 

Tarkentavina kysymyksinä olivat "Koiran ikä ongelman alkaessa?", "Onko hoidettu sairauden vuoksi lääkärissä?" sekä "Muuta, mitä?" mahdollistaen yksityiskohtaisemman selvityksen asiasta.

 

Osa kohdista jäi vaille vastauksia, joten kaikkia ongelmia ei kyselyn bullmastiffeilla onneksi esiintynyt. Tällaisia olivat kohdat: Autoimmuunisairaus, haima ja sen sairaudet sekä verenvuototauti. Kaikissa muissa vastauksia oli vähintään yksi.

 

Tietyt sairaudet nousivat esille selkeästi yleisimpinä sairauksina, joita esiintyi useallakin kyselyn koiralla. Näiden voidaan olettaa olevan ongelmia, joita esiintyy suhteellisen paljon rodussamme ja joihin tulisi kiinnittää huomiota jalostusyksilöitä valittaessa.


ANAALIRAUHASET: Täyttyvät? Tulehtuvat?

Anaalirauhasongelmia oli 14 kyselyyn osallistuneella koiralla, eli 17 %:lla. Kahdelta koiralta anaalirauhaset oli jouduttu poistamaan leikkauksella. Eniten ongelmia aiheuttivat täyttyvät anaalirauhaset, joiden vuoksi osa oli joutunut käymään eläinlääkärillä. Osalla koirista anaalirauhaset olivat myös tulehtuneet joskus.

 

ETURAUHANEN: Millaisia ongelmia? Onko jouduttu leikkaamaan?

Kyselyyn osallistuneista uroksista 7:llä eli 24 %:lla oli ollut eturauhasongelmia. Eli joka neljäs kyselyn uroksista oli saanut eturauhastulehduksen tai oireili muuten jossakin vaiheessa elämäänsä. Kuitenkaan yhtään urosta ei jouduttu kastroimaan vaivan takia.


HAMPAAT, SUU: Purentavika? Hammaspuutoksia? Kielenriiputus/liian pitkä kieli?

Hampaiden osalta jonkinasteista purentavikaa esiintyi 8:lla koiralla eli 10 %:lla vastaajista. Yleisemmin kyseessä oli hyvin suuri alapurenta tai vinot leuat. Liian pitkästä kielestä mainitsi 4 vastaajaa (5 %), mutta kaikissa tapauksissa kyse oli lähinnä esteettisestä haitasta eikä häirinnyt koiraa millään lailla. Kieli näkyi osittain ulkona koiran nukkuessa tai voimakkaan alapurennan takia. Yhdellä koiralla oli ollut kitalakihalkio

 

HEDELMÄLLISYYSHÄIRIÖT: Hedelmättömyys/steriliteetti? Ei kykene astumaan/ei anna astua? Ongelmia kiimakierrossa? Muu, mikä?

Hedelmällisyyshäiriöitä ilmeni 11 nartulla eli 21%:lla kyselyn nartuista oli jonkinasteisia hedelmällisyyshäiriöitä. Eniten ongelmia esiintyi kiimakierrossa: sen mainitsi 6 vastaajaa. Ongelmana olivat epäsäännölliset kiimakierrot. Joillakin koirista oli pahoja valeraskauksia.


HERMOSTO: Epilepsia/epileptisiä kohtauksia?

Yhden vastaajan bullmastiffi oli saanut epileptisiä kohtauksia. Epilepsia ei kuitenkaan ollut varmistunut, vaan kohtaukset saattoivat johtua muusta sairaudesta. Koira oli jo 9-vuotias kohtausten ilmetessä.


IHO: Allergia? Furunkuloosi? Useita Hot Spot ihottumia? Sikaripunkki? Muu, mikä?

Kaikista kyselyssä mukana olleista sairauksista bullmastiffeilla esiintyi eniten iho-ongelmia. Yhteensä 29 koiran kohdalla mainittiin jonkinasteisia iho-ongelmia, joka tekee niiden esiintyvyydeksi 36 % kyselyn bullmastiffeilla. Erilaiset iho-ongelmat mainittiin yhteensä 44 kertaa. Näistä furunkuloosia esiintyi 13 koiralla eli 16 %:lla vastaajista. Toiseksi eniten ongelmia aiheutti Hot Spot, jota esiintyi 11 koiralla jossain elämän vaiheessa. Huomioitavaa on, että Hot Spot oli enemmän urosten vitsaus sillä 9/11:sta Hot Spotista kärsineestä koirasta oli uroksia, joten voidaan olettaa myös hormoneilla olevan tähän osuutensa. Allergiaa tai/ja allergista ihottumaa esiintyi myös 11 koiralla. Vain muutamalla koiralla allergia oli virallisesti diagnosoitu. Muita iho-ongelmia oli 8:llä koiralla, jollaisia olivat esimerkiksi karvatupentulehdukset, rasvapatit ihossa ja atopia. Monesti samalla koiralla esiintyi sekä furunkuloosia että Hot Spotia tai mainittiin saman koiran kohdalla allergia sekä furunkuloosi.

 


 

KILPIRAUHANEN: Vajaatoiminta? Liikatoiminta?

Yhdellä koiralla oli todettu kilpirauhasen vajaatoiminta. Koira sairasti cushingintautia, joka muuttui addisonintaudiksi. Kun kilpirauhasen vajaatoiminta todettiin, koira oli jo 9 vuotias.


KIVESVIKAISUUS Kivekset puuttuvat? Toinen kives puuttuu? Muita ongelmia?

Kyselyyn osallistuneista uroksista yhdellä ei toinen kives ollut laskeutunut.


KOHTU/EMÄTIN Useita tulehduksia? Krooninen tulehdus? Märkäkohtu?

Nartuista 15 eli 28 % oli sairastanut emätintulehduksen tai lievän kohtutulehduksen elämänsä aikana. Märkäkohdun oli sairastanut 7 koiraa eli 13 % nartuista. Enemmän tai vähemmän vakavan tulehduksen oli siis sairastanut 42 % nartuista, joten tulehdukset ovat siis hyvin yleisiä! Lähes jokainen märkäkohtuun sairastunut narttu oli jouduttu steriloimaan. Aiemmin mainittiin hedelmällisyyshäiriöt, joista oli kärsinyt useampi kuin joka viides narttu. Nämä kaksihan kulkevat aika lailla käsikädessä.


KORVAT Useita tulehduksia? Krooninen tulehdus? Kuurous?

Korvatulehduksia esiintyi bullmastiffeilla melko usein. Yhteensä 27 koiraa eli joka kolmas koira oli sairastanut korvatulehduksen jossakin vaiheessa. Yksi koira oli kuuroutunut korvakäytävä-kasvaimien vuoksi. Jotkut mainitsivat korvatulehdusten syyksi korvien teippaamisen pentuaikana ja joillakin ongelma oli poistunut ruokinnan muutoksen myötä.


LUUSTO JA NIVELET Irtopala? Ristiside repeytynyt? Muuta, mitä?

Irtopala oli todettu viidellä kyselyyn osallistuneesta koirasta. Ristisiteen repeämä puolestaan oli kohdannut neljää bullmastiffia. Muista ongelmista kahdella koiralla oli esiintynyt selkäongelmia (silloittumaa, välilevyrappeumaa), kolmella koiralla oli murtunut jokin kohta ja muuta luustovikaa esiintyi kahdella koiralla. Erilaisten luusto-ongelmien yleisyys oli siis yhteensä 23% eli lähes joka neljännellä bullmastiffilla.


MAKSA Millainen maksasairaus?

Kahdella koiralla oli huomattu maksa-arvojen olevan kohollaan, mutta mitään virallista sairautta ei kummallekaan oltu diagnosoitu.


MUNUAISET Millainen munuaissairaus?

Yhdelle bullmastiffille oli tapahtunut munuaisten toimintahäiriö, joka johtui tiettyjen lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Toimintahäiriö ei kuitenkaan pahentunut vajaatoiminnaksi.


SILMÄT Entropium? Ektropium? HC, PRA, RD? Glaucoma? Muu, mikä?

Entropium esiintyi 7:llä koiralla eli 9 %:lla kyselyyn osallistuneista bullmastiffeista. Yhdellä koiralla oli todettu glaucoma. Kuivasilmäisyyttä (kyynelnestettä ei erity tarpeeksi, jolloin sarveiskalvo hankautuu) esiintyi kahdella koiralla. Muu silmäongelma oli yhdellä koiralla (ei tarkempaa selvitystä). Yhteensä 14 %:lla oli esiintynyt jotakin ongelmaa silmissä.


SYDÄN Sydänsairaus, millainen?

Erilaisia sydänvikoja esiintyi 7:llä koiralla eli 9 %:lla kyselyn bullmastiffeista. Niistä kaksi koiraa oli kuollut siihen, loput olivat lääkityksellä. Sydänsairauksista mainittiin dilatoiva kardiomyopatia, pulmonaali stenoosi ja rytmihäiriöt. Mielestäni määrä on yllättävän suuri.


SYNNYTYSHÄIRIÖT Keisarileikkaus? Fading Puppy-syndrooma? Useita kuolleena syntyneitä pentuja? Sammakkopentuja? Millaisia synnytysongelmia?

Erilaisista synnytyshäiriöistä ilmoitettiin viiden nartun kohdalla eli joka neljäs synnyttänyt narttu koki jonkinasteisia synnytyshäiriöitä. Viisi narttua oli jouduttu keisarileikkaamaan. Neljällä nartulla esiintyi polttoheikkoutta ja useassa pentueessa oli joitakin kuolleena syntyneitä pentuja.


SYÖPÄ Millainen?

Toiseksi yleisin ongelma bullmastiffeilla oli syöpä ja erilaiset kasvaimet. Yhteensä 23 bullmastiffia eli 28 % koirista oli saanut syövän tai siitä oli löydetty kasvaimia. Syöpätyypeistä yleisin oli Imusolmukesyöpä 7 sairastuneella. Luusyöpään oli sairastunut viisi koiraa. Erilaisia kasvaimia, hyvä tai pahalaatuisia, oli löydetty 10:ltä koiralta. Ohutsuolen syöpää sairasti yksi koira.

 


 

VATSA/ SUOLISTO Toistuvaa ripulia? Vatsalaukunkiertymä? Muu, mikä?

Kolmella bullmastiffilla esiintyi toistuvaa ripulia erilaisten syiden vuoksi. Myöskin kolme koiraa oli sairastunut vatsalaukunkiertymään, joista yksi oli siihen kuollut. Yhdellä koiralla esiintyi toistuvaa oksentelua.

 

VIRTSARAKKO Useita virtsarakon tulehduksia? Muu, mikä?

Virtsarakontulehduksen oli sairastanut kerran tai useammin 7 bullmastiffia, jotka kaikki olivat narttuja. Muutaman kohdalla (3 narttua) mainittiin kohdunpoiston jälkeen ilmenneen virtsanpidätysongelmia. Yhteensä 10 narttua oli oireillut jollakin tavoin, jolloin näiden osuus on 19 % kyselyn nartuista.

 

YHTEENVETO:

Kyselyn perusteella voidaan olettaa, että neljä yleisintä bullmastiffeillamme esiintyvää sairautta ovat:
1) Iho-ongelmat
2) Syöpä ja kasvaimet
3) Kohtu/emätintulehdukset
4) Ongelmat luustossa ja nivelissä

Omistajilta kysyttäessä yleisintä terveysongelmaa näistä eniten mainittiin iho-ongelmat, syöpä ja luustoviat. Jostain syystä kohtu/emätintulehduksia ei pidetä yhtä yleisinä vaikka niiden esiintyvyys on itseasiassa kaikista suurin. Koska luonnollisesti kohtu/emätintulehdukset ovat vain narttujen ongelma, niiden 42 %:n esiintyminen on suhteellisesti kaikista suurin.

 

© Johanna Kuru